Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG SƠN


 

CHỦ TỊCH

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0982 563 875     

       

 

PHÓ CHỦ TỊCH